Personlighetsforsyrrelser

Her er en oversikt over personlighetsforstyrrelser. Tar med både de som benyttes for diagnosering i Europa og Norge, samt noen fra amerikanske diagnosesystemet (alt er klipp og lim fra wikipedia og andre kilder)

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose som har visse fellestrekk med psykopati. Diagnosen finnes ikke i det europeiske diagnosesystemet ICD, men finnes derimot i det amerikanske diagnosesystemet DSM under betegnelsen narcissistic personality disorder, forkortet NPD.

Personlighetsforstyrrelser blir delt inn i undergrupper, men undergruppene vil variere noe avhengig av hvilket diagnose-system som benyttes. I Amerika benyttes DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition) mens i Europa bruker vi ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems)

ICD-10 deler inn de ulike personlighetsforstyrrelsene i åtte forskjellige diagnoser. I tillegg kommer kategoriene «andre spesifikke personlighetsforstyrrelser» (inneholder diagnoser fra andre eller tidligere diagnosesystemer) og «uspesifisert personlighetsforstyrrelse».

Paranoid personlighetsforstyrrelse
Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse er følsomme, sårbare og nærtakende. De oppfatter verden som uvennlig og farlig, er mistenksomme, alltid på vakt – og de forventer å bli utnyttet av andre. Derfor har de brede marginer for det de oppfatter som krenkelser, blir lett fornærmet og går ofte til motangrep. Fordi de hele tiden er på vakt overfor alt og alle, er de også svært anspente – noe som ofte gjenspeiles i kroppsholdningen deres. Disse personene har en tendens til å overfortolke og konstruere opp negative tolkninger av nøytrale hendelser.

Schizoid personlighetsforstyrrelse
Schizoid personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved at personer er svært innadvendte, er lite interesserte i andre og synes å ha nok med seg selv. Disse personene har en varig tendens til å isolere seg fra sosiale sammenhenger og viser lite følelser i mellommenneskelige relasjoner. Innad kan enkelte ha et rikt tankeliv, utad virker de fjerne, kalde og uinteresserte – samtidig som de er sky, hemmelighetsfulle og isolerte. Verken ros eller kritikk synes å påvirke dem.

Histrionisk personlighetsforstyrrelse
Personer med histrionisk personlighetsforstyrrelse preges av overdreven emosjonalitet, teatralsk væremåte, dramatisering, overdreven oppmerksomhetssøking, selvopptatthet og overdrivelser. De kommer ofte lett i kontakt med andre og kan gjøre et sterkt og godt førsteinntrykk, men har vanskeligheter med å opprettholde varige stabile relasjoner til andre. Noen er kroppslig ekshibisjonistiske, utfordrende og kan være upassende forførende for omgivelsene. Ofte er disse personene lett påvirkbare fra omgivelsene i forhold til meninger og handlinger.

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har svært mye til felles med diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse i DSM-IV. Denne personlighetsforstyrrelsen kjennetegnes av et varig mønster med ustabilitet i mellommenneskelige relasjoner, selvbilde, emosjoner, og en tydelig impulsivitet på flere livsområder. Denne personlighetsforstyrrelsen preges ofte også av selvmordsforsøk eller trusler og demonstrasjoner i retning av selvmord og selvskading. Disse menneskene kan også opptre med betydelig grad av desperasjon dersom de innbilt eller reelt er i ferd med å bli forlatt. Adekvat mestring av sinne er ofte vanskelig for disse personene. Det viser seg at mange som har fått denne diagnosen har opplevd traumatiske hendelser i barndom (mange fyller også kriteriene til posttraumatisk stresslidelse)

Dyssosial personlighetsforstyrrelse
Dyssosial personlighetsforstyrrelse har svært mye til felles med diagnosen antisosial personlighetsforstyrrelse i DSM-IV. Denne personlighetsforstyrrelsen kjennetegnes av et varig mønster med manglende eller betydelig nedsatt samvittighet/skyldfølelse/anger, manglende ansvarlighet, impulsivitet og aggresjonsproblematikk og at samfunnets regler, normer og lover ikke følges. Svært mange av de som i voksen alder fyller kriteriene til dyssosial personlighetsforstyrrelse har hatt betydelige atferdsvansker i barndom og oppvekst.

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
Mennesker som fyller kriteriene til tvangspreget personlighetsforstyrrelse preges av overdreven ordenssans, fokus på detaljer på bekostning av helheten, perfeksjonisme og overdreven samvittighetsfullhet. Den som har tvangspreget personlighetsforstyrrelse er egenrådig og har slik ordenssans at det blir pedanteri. Vedkommende er så opptatt av regler, prinsipper og detaljer at hun/han mister de store linjene i det de holder på med. En med tvangspreget personlighet er et pliktmenneske som vanskelig kan slappe av og nyte tilværelsen, vedkommende er kanskje arbeidsnarkoman og jobber ofte ut fra en indre tvang, gjerne med rutinearbeid. Andre kan oppfatte disse personene som rigide, stae og vanskelige å samarbeide med.

Unnvikende/engstelig personlighetsforstyrrelse
Utdypende artikkel: Engstelig (unnvikende) personlighetsforstyrrelse
Unnvikende/engstelig personlighetsforstyrrelse preges av vedvarende lav selvfølelse, usikkerhet og sosial nærtagenhet. Man ser et mønster med sosial tilbakeholdenhet, følelse av ikke å strekke til samt en overfølsomhet for negative vurderinger fra andre. Frykten for kritikk og avvisning eller frykt for å tape ansikt eller dumme seg ut fører til unnvikelse av mange situasjoner.


Avhengig personlighetsforstyrrelse
Avhengig personlighetsforstyrrelse opplever et varig og overdrevent behov for å bli tatt vare på av andre, noe som fører til frykt for å bli forlatt og noe klengete atferd i forhold til omgivelsene. Avhengig personlighetsforstyrrelse karakteriseres av usikkerhet, uselvstendighet og hjelpeløshet. Egne behov underlegges andres og avgjørelser overlates til dem. Behovet for å bli elsket og redselen for å bli sviktet og forlatt er så stor at man gjør alt for å tekkes andre.

Det finnes flere måter å gruppere personlighetsforstyrrelsene på. Amerikanske forskere har delt dem i tre grupper:

- Eksentriske personlighetsforstyrrelser omfatter paranoide (svært mistenksomme) og schizoide (svært innadvendte og eksentriske) forstyrrelser

- Dramatiske personlighetsforstyrrelser omfatter histrioniske, narsissistiske, antisosiale og emosjonelt ustabile forstyrrelser

- Engstelige personlighetsforstyrrelser omfatter de unnvikende, avhengige, tvangspregede og passiv-aggressive forstyrrelsene

Anonym, 16.05.2013

Nøkkelord: Personlighetsforsyrrelse

Skriv et svar

Kan du hjelpe personen som skriver dette innlegget? Kanskje har du vært i lignende situasjon selv, eller på annen måte vet noe om temaet? Skriv svar på innlegget her:

Navn eller kallenavn

captcha

Spam sjekk
← Skriv inn alle fire tegn på bildet.

Relaterte psykologiske emner

Her er noen relaterte psykologiske emner.

Gratis psykologisk hjelp over Internett!

psykologPå GratisPsykolog. com kan du stille spørsmål og del dine erfaringer og tips om psykiske lidelser. Tjenesten er anonym og koster ingenting.

Du vil få psykologisk hjelp i form av tilbakemeldinger, råd og tips fra andre som bruker denne nettsiden. Noen har kanskje opplevd noe av det samme som deg, eller de har faglig kunnskap som de vil dele med deg.

Del erfaringer. Vær anonym. »